Назад

Аккредитация учебного центра и программы

 

 

SIA „Blagovest TURSERVISS” Mācību centrs

 

IZM reg. Nr.3360800352 Kr.Barona 51-2A, Rīga, LV-1001

 

Tālr.67279756, 29136949

 

e-pasts:blagovest@apollo.lv

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

Rīga 2017.g.

 

 

 

/Jeļena Logačeva/

 

Gids ir cilvēks, kurš ir pacietīgs, uzmanīgs un atraktīvs, kurš ir spējīgs katru reizi tūristu priekšā spēlēt viena aktiera teātri lugā, kurai pats ir arī režisors.

 

 

 

1. Iestādes vispārīgais raksturojums.

 

Izglītības iestādes dibinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BLAGOVEST TURSERVISS”

 

Izglītības iestādes nosaukums: SIA „Blagovest TURSERVISS” Mācību centrs

 

Izglītības iestādes juridiskā adrese: Kr.Barona iela 51-2A Rīga, LV-1001

 

Izglītības iestādes direktore: Jeļena Logačeva

 

SIA „Blagovest TURSERVISS” Mācību centrs (turpmāk tekstā – Mācību centrs) tika dibināts 2010.gada 10. decembrī, kurā organizēja gidu kursus. Tolaik Latvijā bija liels pieprasījums pēc profesionāliem ekskursiju vadītājiem. Tika realizēta 120 stundu mācību programma tiem, kuri vēlas savu karjeru saistīt ar tūrismu.

 

2014. gadā Latvijā sākās gidu pakalpojuma sertifikācija un Mācību centrs izstrādāja jaunu 180. stundu Profesionālās pilnveides izglītības programmu  “Ekskursiju gida darba organizācija”. Programma ietver sevī vairākas sadaļas: ekskursiju metodika, īss ieskats tūrisma transporta organizācijā, ceļojumu apdrošināšana. Mēs mācām, kā veidot savstarpējās attiecības ar grupu, kā noformēt nepieciešamos dokumentus un kā veikt tūristu izmitināšanu viesnīcās. Tiek mācīta reliģijas vēsture, Rīgas un Eiropas arhitektūras vēsture.

 

Visu mācību priekšmetu pasniedzēji tika īpaši rūpīgi un ilgi meklēti, lai tagad varētu neviltoti ar viņiem lepoties. Visa pasniedzēju komanda regulāri strādā pie sava priekšmeta satura atjaunošanas un seko tam, lai tiktu ievērota pēctecība.

 

No programmas īstenošanas sākuma programmu ir apguvuši 40 interesenti.Šajā laikā jau vairāki audzēkņi ir kļuvuši par augstas klases profesionāļiem: viņi vada ekskursijas gan Latvijā, Rīgā, gan arī ārpus mūsu valsts robežām.

 

Mācību programma izstrādāta tā, lai tajā varētu mācīties ikviens neatkarīgi no priekšzināšanām. Mācību procesu realizē īrētās telpās Bruņinieku ielā 29/31 Brīvās arodbiedrības savienības mācību klasēs. Mācību centra juridiskā adrese ir Kr. Barona iela 51-2A, Rīgā, kur atrodas Mācību centra lietvedības, administratīvie un mācību procesam nepieciešamie dokumenti.

 

Mācību centra darbību reglamentē LR “Izglītības likums”, “Profesionālās izglītības likums”, likumi “Par uzņēmējdarbību”, Civillikums, Ministru Kabineta noteikumi u.c. spēkā esoši normatīvie akti. Izglītības iestādes darba organizāciju nosaka Mācību centrs Nolikums, kurš apstiprināts 2012. gada 8. janvārī. Ir izstrādāta Kvalitātes sistēma.

  

1. attēls

Izglītības iestādes organizatoriskā struktūra

 

struktura

 

SIA „Blagovest TURSERVISS” Mācību centrs ir SIA „BLAGOVEST TURSERVISS”dibināts mācību centrs. Mācību centra darbību plāno un vada mācību centra direktore. Izglītības procesa īstenošanai tiek piesaistīti skolotāji ar atbilstošu izglītību mācāmajā priekšmetā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  

2. Mācību centra darbības pamatmērķi.

 

Mācību centra mērķis ir sniegt izglītojamajiem iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas tūrisma jomā un kļūt par ļoti labiem speciālistiem – ekskursiju gidiem.

Mācību centrā ir izstrādāti nākotnes mērķi:

-        izstrādāt jaunas kvalifikācijas paaugstināšanas programmas ar Latvijas objektu padziļinātu specializāciju;

-        sadarbībā ar partneriem izstrādāt programmas un metodiku kvalifikācijas celšanas kursiem ar specializāciju „Tūrisma maršruti Baltijas valstīs”;

-        izstrādāt kvalifikācijas kursu programmu ar specializāciju vācu, angļu, krievu un franču valodās;

-        pilnveidot materiāltehnisko resursu bāzi;

-        turpināt veiksmīgo sadarbību ar gidu aģentūru SMILE LINE”, Rundāles pils muzeju, Cēsu informācijas centru, Bauskas pils muzeju, Jelgavas informācijas centru un Rīgas tūrisma informācijas centru LIVE RIGA.

 

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikuma izpilde.

 

Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu Mācību centrā nav, jo mācību centrs līdz šim nevienu mācību programmu akreditācijai nav iesniedzis.

  

4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos.

 

 

Nr.p.k. Kritēriji   Apraksts
1. Mācību saturs Mācību centrā ir izstrādāta un tiek īstenota viena profesionālās pilnveides izglītības programma.

Izglītības programmas nosaukums: “Ekskursiju gidu darba organizācija:

Programmas īstenošanas ilgums: 180 stundas.

Programmas kods: 30P81201

Programmas kopas nosaukums: Tūrisma pakalpojumi

Licences Nr. P-15383

Licences izsniegšanas datums: 2017.gada 22.aprīlī.

Profesionālās pilnveides izglītības programma izstrādāta atbilstoši valstī noteiktajiem profesiju standartiem un prasībām profesionālajām kompetencēm. Izglītības programmas izstrādē piedalījās nozares eksperti un profesionāļi.

Nodarbības ir saplānotas visam programmas īstenošanas periodam, stundu saraksts ir apstiprināts katrai nedēļai, to apstiprina direktore, stundu saraksts atbilst licencētajai izglītības programmai. Stundu saraksts izglītības iestādē atrodas izglītojamajiem un pedagogiem pieejamā vietā.

Katrs pedagogs ir izstrādājis mācību vielas sadales tematisko plānu visam periodam, mācību plānojums ir izstrādāts, ievērojot mācību priekšmetu pēctecību un mācību priekšmetu savstarpējo mijiedarbību. Izglītības iestāde regulāri analizē mācību procesu un metodisko darbu.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

2. Mācīšana un mācīšanās 2.1

 

Mācīšanas kvalitāte.

 

Pirms mācību uzsākšanas profesionālas pilnveides izglītības programmā izglītojamie tiek informēti par mācību darba organizāciju un saņem mācību priekšmetu kalendāro plānu, kurā norādīti nodarbību datumi, laiki un nodarbību mācību saturs. Mācības norit atbilstoši šim plānam, taču ja nepieciešams plāni tiek koriģēti atbilstoši grupas vajadzībām.

 

Izglītības iestādes pedagogu darbs tiek vērtēts regulāri. Pedagogu profesionālās darbības kvalitāti vērtē Mācību centra direktore, ņemot vērā izglītojamo mācību sasniegumus, izglītojamo aptaujas anketas un pedagogu izstrādātos metodiskos materiālus. Mācību centra direktore piedalās mācību kursa nodarbībās, lai kontrolētu un novērtētu izglītojamo dalību mācību procesā. Mācību centrs izglītības programmas realizācijā piesaista lektorus – nozares speciālistus, kas ir praktizējuši tūrisma industrijā.

 

Mācību centrā ir sagatavoti mācību žurnāli, kas uzsākot mācību programmas realizēšanu tiek aizpildīti regulāri, ievērojot „Mācību nodarbību uzskaites žurnāla aizpildīšanas metodiku”. Mācību žurnālus regulāri pārbaudīs mācību centra vadītāja. Mācību žurnālu aizpildīšana notiek atbilstoši nodarbību grafikam. Nodarbības tiek vadītas, izmantojot dažādas mācību metodes un formas, kas atbilst mācību priekšmeta specifikai. Mācību darbība nodarbībās tiek organizēta atbilstoši pieaugušo pedagoģijas pamatprincipiem, izmantojot izglītojamo esošo pieredzi un balstoties uz praksi. Mācību procesā tiek izmantoti pedagogu sagatavoti daudzveidīgi metodiskie materiāli. Mācību procesā tiek izmantoti mācību programmai atbilstoši mācību materiāli – uzskates un izdales materiāli. Mācību procesā izmantoto materiālu kopijas ir pieejamas izglītojamiem.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

2.2

 

Mācīšanās kvalitāte.

 

Mācību centrs informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajiem mērķiem un konkrētajā izglītības programmā sasniedzamo rezultātu. Mācību procesa laikā izglītojamie ar dažādām mācību metodēm (lomu spēles, „prāta vētra”, situāciju analīze u.c.) tiek rosināti aktīvi piedalīties mācību procesā un izmantot izglītojamo iepriekšējo pieredzi, tādējādi veicinot izziņas iemaņu attīstību. Mācību centrā noris regulāra izglītojamo nodarbību apmeklējumu uzskaite.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

2.3

 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa.

 

Mācību centrā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Uzsākot mācības mācību priekšmeta pedagogi informē izglītojamos par zināšanu un prasmju vērtēšanas norises kārtību. Pedagogi veic vērtējumu uzskaiti, atspoguļojot to mācību nodarbību uzskaites žurnālā. Vērtējumu uzskaite tiek pārraudzīta un kontrolēta. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē Mācību centra direktore. Vērtēšana notiek atbilstoši mācību priekšmetu specifikai un programmai. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Mācību centrā izglītojamo sasniegumu vērtēšanai priekšmetos tiek izmantota vērtēšanas forma ieskaitīts / neieskaitīts.

 

Pēc sekmīgi nokārtotām ieskaitēm,izglītojamie raksta noslēguma tekstu,kuru vērtē 10 balu sistēmā.Testa un ieskaišu rezultātus apkopo un tiek pieņemts lēmums par programmas apguvi.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

3. Izglītojamo sasniegumi 3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

 

Izglītības iestādes izglītojamie ir ar tūrismu saistīti cilvēki, kuri izglītības programmas ietvaros apgūst organizēt ekskursijas augstā metodiskā līmenī un sniegt vēsturiski precīzu informāciju par ekskursijas tematiku. Galvenais šīs mācību programmas ikdienas darba sasniegums ir iegūto zināšanu pielietošana neatkarīgi no ekskursantu vecuma un tautības.

 

Diskusijās un aptaujās par mācību procesā iegūtajām zināšanām un prasmēm lielākā daļa izglītojamo norādīja, ka turpmāk praksē spēs pielietot iegūtās zināšanas un metodes. Kā pozitīvs novērtējums Mācību centra darbam ir izglītojamo veiksmīgā sertifikācija un resertifikācija.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

4. Atbalsts izglītojamiem 4.1 Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts.

 

Psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamiem, saistībā ar personiskām vai mācīšanās problēmām nodrošina Mācību centra direktore un skolotāji. Izglītojamiem ir iespēja saņemt informāciju, kas tieši saistīta ar viņa mācību procesu.

4.2 Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

 

Mācību telpās informāciju un visus nepieciešamos drošības līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību nodrošina telpu valdītājs Brīvo arodbiedrību savienība. Telpā ir pieejama pirmās palīdzības aptieciņa. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar evakuācijas plānu , iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumiem

 

Pašvērtējums: ļoti labi

5. Iestādes vide 5.1 Mikroklimats.

 

Mācību centrs plāno un īsteno dažādas aktivitātes Mācību centra tēla veidošanai, piedaloties dažādās izstādēs, kā arī veido savu tēlu interneta vidē un mēdijos. Mācību centra personāla starpā pastāv savstarpēja cieņa, atklātības un sapratnes atmosfēra. Mācību centra darbinieki spēj argumentēt un paust savu viedokli un izmantojot komunikācijas prasmes veiksmīgi sadarboties komandā. Izglītības iestādē ir izstrādāti “Iekšējās kārtības noteikumi” un tie ir publiski pieejami. Izglītības iestādē ir noteikta lūgumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība.

 

Pašvērtējums: ļoti labi
 

5.2 Fiziskā vide.

 

Mācību centrā ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums,

 

Platība un vide ir atbilstoša īstenojamo programmu prasībām, specifikai un izglītojamo skaitam. Ir izstrādāts un saskaņots ar LBAS mācību telpu noslogojuma grafiks.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

6. Iestādes resursi 6.1 Iekārtas un materiāltehniskie resursi.

 

Mācību centrs izmanto īrētas telpas, kuras atbilst izglītības programmas īstenošanai. Telpu iekārtojums ir atbilstošs izglītības iestādes īstenojamo programmu specifikai un izglītojamo skaitam. Mācību laikā izglītojamie saņem kvalitatīvus mācību materiālus gan izdrukas veidā, gan elektroniski. Metodisko materiālu un mācību līdzekļu aktualizēšana notiek regulāri. Mācību centrā ir noteikta kārtība telpu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

6.2 Personālresursi.

 

Mācību centrā ir nodrošināts kvalificēts pedagoģiskais sastāvs, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ar 5 pedagogiem ir noslēgti darba līgumi.  Vidēji mēnesī mācību centrā nodarbināti 1-2 pasniedzēji. Pedagogiem ir pedagoģiskā izglītība, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mācību centrs veicina un atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi, rosinot pedagogus pilnveidot zināšanas piedaloties nozares semināros, kursos, konferencēs.

 

Visiem pedagogiem ir arī atbilstošas kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 7.1 Izglītības iestādes darba vērtēšana un attīstības plānošana.

 

Mācību centrā dokumentācija ir sakārtota un atbilstoša ārējo normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes Nolikumam. Dokumentu uzglabāšana izglītības iestādē notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mācību centra direktore plāno, vada Mācību centra darbības stratēģiju, kā arī uzrauga izglītības procesu un tā izvērtēšanu. Pavērtēšanas procesa gaitā tiek veikta dokumentu izvērtēšana un analīze, kā rezultātā tiek aktualizēti un pilnveidoti esošie dokumenti un izstrādāti jauni mācību centra reglamentējošie dokumenti. Mācību centrā ir izstrādāta kvalitātes pārvaldības sistēma.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

7.2 Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība.

 

Mācību centrā ir visa normatīvajos aktos prasītā pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai. Ir izstrādāti pedagogu amata apraksti un noslēgti darba līgumi. Mācību centru vada direktore, kas plāno, vada darbu un deleģē pienākumus pārrauga to izpildi.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

7.3 Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

 

Pamatojoties uz kvalitatīva mācību procesa rezultātiem, ir izveidojusies stabila  sadarbību ar gidu aģentūru „SMILE LINE”, Rundāles pils muzeju, Cēsu informācijas centru, Bauskas pils muzeju, Jelgavas informācijas centru un Rīgas tūrisma informācijas centru LIVE RIGA, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Latvijas vēstures muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju.

 

Pašvērtējums: ļoti labi

   

5. Citi sasniegumi (iestādei svarīgais, specifiskais).

 

Mācību centrs var lepoties ar kvalitatīviem mācību procesa rezultātiem (sertificēti gidi ar prieku atgriežas Mācību centrā uz kvalifikācijas celšanas kursiem un uz noteiktām tematiskām mācību ekskursijām ) un kvantitatīviem rezultātiem (pakalpojuma pieprasījums ir audzis dubulti).

 

Saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem turpināsim veiksmīgo sadarbību ar gidu aģentūru SMILE LINE”, Rundāles pils muzeju, Cēsu informācijas centru, Bauskas pils muzeju, Jelgavas informācijas centru un Rīgas tūrisma informācijas centru LIVE RIGA. Mācību centram  ir svarīgi saglabāt pozitīvo attieksmi no sadarbības partneriem , no praktizējošiem gidiem un sertifikācijas komisijas un tāpēc mācību pakalpojuma kvalitāte tiek arvien uzlabota.

  

6. Turpmākā attīstība

 

Mācību centrs ir izstrādājis attīstības plānu 2 gadiem:

-        Turpināt un paplašināt sadarbību ar Latvijas tūrisma aģentūrām un muzejiem;

-        Izstrādāt vismaz 4 jaunus kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmas;

-        Veicināt skolotāju tālākizglītību, lai kvalitatīvi pilnveidotu mācību programmas;

-        Pilnveidot un papildināt materiāltehnisko bāzi ar jauniem mācību materiāliem;

-        Sadarbībā ar partneriem izstrādāt programmas un metodiku kvalifikācijas celšanas kursiem ar specializāciju „Tūrisma maršruti Baltijas valstīs”;

-        Izstrādāt kvalifikācijas kursu programmu ar specializāciju vācu, angļu, krievu un franču valodās.