Назад

Договор с клиентом

logo-editedTŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS

Nr._______________

                                                                                                                  Rīgā, 2019.g. „____ .”_________________                                                                                                            

Tūrisma aģentūra BLAGOVEST TURSERVISS (SIA „BLAGOVEST TURSERVISS”), Rīga, Bruņinieku iela 29/31, LV-1001, vienotais reģistracijas Nr. 40003599300, apstrādes reģ. Nr000457, tās valdes locekles Ilzes Siles personā, kas darbojas, pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā saukts FIRMA un _________________________________________________________________________, no otras puses, turpmāk tekstā saukts KLIENTS, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. PAMATNOTEIKUMI

1.1. FIRMA organizē tūrisma braucienu atbilstoši ceļojuma programmai, kura tiek izsniegta KLIENTAM reizē ar šī LĪGUMA noslēgšanu un kura ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.  

1.2.Ceļojuma nosaukums „___________________________________”. Maršruta kods:___________

1.3. Viesnīca(as): pec programmas.

1.4. Izbraukšanas datums 2019.g. __________ no: _________________________ , laiks ____________

1.5. Atgriešanās datums   2019.g.____________  ap._________.

1.6. Ēdināšanas plāns: brokastis viesnīcās.

1.7. Ekskursijas plāns: pec programmas.

1.8. Transports: autobuss (WC,TV): valsts Nr.________________, modele________________________

 rinda autobusā nr. _____   ; aiz šoferi   _____ ; aiz gida  _____

Kontaktpersona neparedzētiem gadījumiem ceļojuma laikā: SIA Blagovest Turserviss Valdes Loceklis Ilze Sile 29136940

2.  KLIENTA PIENĀKUMI

2.1. Savlaicīgi apmaksāt ceļojumu, pilnā apmērā.

2.2. Piesakoties ceļojumam, KLIENTAM jāveic FIRMAI pirmo iemaksu.

Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē sev vietu autobusā.

Pilna brauciena samaksa ________dienas pirms ceļojuma sākuma summā   ________________     EUR.

Pakalpojuma cena ______________________________________________________________     EUR.

2.3. KLIENTS nes pilnu atbildību par pareizi noformētiem dokumentiem (pasēm, pilnvrām).

Pases derīguma termiņš ne mazāk kā 6 mēneši pēc brauciena beigu datumam.

2.4. Ievērot ceļojuma programmu, starptautiskos transporta pasažieru pārvadājumu noteikumus.

2.5. Ceļojuma laikā KLIENTA pienākums ir ievērot vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus un pildīt ceļojuma grupas vadītāja prasības.

2.6. Uzņemties atbildību par zaudējumiem (sabojāto viesnīcas inventāru,transporta līdzekli utt.), kas nodarīti ceļojuma laikā. Ja zaudējumus ir nodarījis nepilngadīgais, par tiem atbild un visus zaudējumus sedz persona, kas viņu pavada. Zaudējumi jāatlīdzina uz vietas par tās valsts cenām, kurā KLIENTS atrodas tajā brīdī.

2.7. Savlaicīgi ierasties ceļojuma dienā norādītājā laikā un vietā. Neierodoties ceļojuma dienā uz reģistrēšanu vai nokavēšanas gadijumā KLIENTAM nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantotājiem ceļojuma pakalpojumiem.

2.8. Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.

3. CEĻOJUMA MAIŅAS UN ATTEIKŠANĀS NO TĀ

3.1. FIRMAI ir tiesības ne vēlāk, ka 20 dienas pīrms ceļojuma sākuma, izmainīt ceļojuma cenu, ja tiek piedāvāti papildus pakalpojumi pēc KLIENTA vēlēšanās, vai arī tiek paaugstinātas cenas uz tūrisma pakalpojumiem, kurus piedāvā citas organizācijas, viesnīcas, transporta kompānijas utt., nekavējoties, paziņojot par to KLIENTAM.

3.2. FIRMA neatbild par izmaiņām, kas saistās ar nepārvaramas varas apstākļiem-zemestrīcēm, plūdiem, viesuļvētrām, karadarbību, valsts normatīvo aktu izmaiņām attiecībā uz iebraukušo un izbraukušo, ārvalstu pārstāvniecību, robežapsardzes, muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbībām, streikiem un citiem darbībām, kas traucē vai neļauj organizēt vai īstenot ceļojumu pa paredzēto maršrutu un kuru rašanos ceļojumā FIRMA nevarēja paredzēt.

3.3. Ja ceļojums sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem kļust neiespējams jau pirms tā sākuma, FIRMA apņemas paziņot par to KLIENTAM ātrāk; vai ja to ir nepieciešams pārtraukt, FIRMA atmaksā KLIENTAM iemaksāto naudas summu, atrēķinot no tās faktiskos izdevumus.

3.4. FIRMAI ir tiesības atcelt KLIENTA ceļojumu ne vēlāk kā 10 dienas pirms ceļojuma sākuma, ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, nepārkāpjot pieļaujamo finansiālo zaudējumu robežu. Šajā gadījumā FIRMA atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu vai piedāvā līdzvērtīgu braucienu.

3.5. Ja FIRMAI pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai, FIRMAI ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu.

3.6. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa maiņa. Tad KLIENTAM autobusā tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas tehniski ir iespējams.

3.7. Ja KLIENTAM nav pieņemamas brauciena cenas izmaiņas vai arī ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā FIRMA nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs atteikties no ceļojuma, saņemot atpakaļ visas iemaksas, vai arī pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no FIRMAS, ja FIRMA tādu var piedāvāt.

3.8. KLIENAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābut rakstiskam. Šajā gadījumā FIRMA var neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot Līguma 3.7. punktu, ieturēt sekojošus maksājumus: atsakoties no ceļojuma ne vēlāk kā 28 dienas pirms izbraukšanas, PIRCĒJS zaudē 25% no summas, 28-15 dienas – 40%, 14-11 diena — 60 %, 10 dienas un mazāk — 95 %.

3.9. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to savlaicīgi paziņojot FIRMAI.

4. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

4.1. KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu.

4.2. Gadījumā, ja KLIENTS ceļojuma laikā vēlas mainīt iepriekš noteikto maršrutu vai atteikties no piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem, FIRMA atsakās no jebkādas atbildības un patur naudu par neizmantotajiem pakalpojumiem.

4.3. Gadījumā, ja brauciena laikā rodas pretenzijas, KLIENTS vispirms tās dara zināmas grupas vadītājam. Konflikta neatrisināšanas gadījumā tiek sastādīts akts, kas kopā ar rakstisku pretenziju tiek iesniegts FIRMAI. Strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, bet to neatrisināšanas gadījumā – LR likumos noteiktajā kārtībā.

4.4. Brauciena laikā KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem.

4.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku.

4.6. Ja KLIENTS izmanto līzinga kompānijas pakalpojumus, tad šajā gadījumā līgums tiks sastādīts trijos eksemplāros, trešais no tiem paliek līzinga kompānijai.

5. ĪPAŠAS KLIENTA PRASĪBAS

5.1.  Ar  savu parakstu apliecinu, ka SIA „BLAGOVEST TURSERVISS” ir tiesības izmantot manus personas datus administrēšanas individuālā un mārketinga nolūkos.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Pases serija, Nr.

Derīguma termiņš

Ceļojuma cena (Eur)

              
            
             

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

FIRMA:                                                                                                KLIENTS:

SIA „BLAGOVEST  TURSERVISS”                                             Vārds, uzvārds___________________________

Reģ.nr. 40003599300                        

Nr.TATO-2010-211                                                                        Adrese: ________________________________

 

Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001                                        Tālr.:      ________________________________

                              

Tālr.(+371) 67279756, mob. 29136949 (LMT)                              e-pasts: _________________________________  

e-pasts: blagovest@apollo.lv                                                                   

_____________________________________                     _______________________________________

 Valdes loceklis Ilze Sile                                                                                                      paraksts, atšifrējums  

                              Z.V.

 

AAS BALTA. Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas POLISE NR.672362369 no 04.06.2019. līdz 03.06.2020.